KÖPVILLKOR

Leveranstid

Leverans sker vanligtvis inom 2-3 dagar från beställning/betalning beroende på beställnings metod. Retrax reserverar sig för att leveranstiden kan variera beroende på lagerstatus eller andra omständigheter. När kunden gjort en beställning reserverar vi oss för att det kan hända att någon produkt ändå kan vara slut eller har utgått, om så skulle vara fallet så meddelar vi detta via e-post.

Garanti och reklamation vid konsumentköp

1 års garanti gäller efter att produkten har mottagits. Fel som uppkommer under garantitiden anses vara ursprungliga, så till vida att inget annat kan göras sannolikt. Garantin omfattar fel som förelåg vid försäljningstillfället och därmed inte fel som är hänförliga till någon yttre åverkan, ex. fukt-, tapp-, stötskador, oaktsam eller felaktig användning. När Kund handlar som privatperson gäller alltid konsumentköplagen, Mer om konsumentköplagen går att läsa på www.konsumentverket.se

Ångerrätt

Som konsument gäller 14 dagars ångerrätt från det att varan har mottagits. Ångerrätten gäller inte företag. Varan och originalförpackningen måste vara i väsentligen oförändrat skick. Detta innebär att produkten skall kunna säljas som ny till nästkommande kund, utan att denne reagerar på att produkten ser använd ut. Returnerade varor som visar tecken på användande kan leda till avdrag på återbetalningssumman. Kunden står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt. Vid åberopande av ångerrätt kontaktas först Retrax via mail [email protected] varvid all information erhålles om retur adress etc Returnera produkten via ett Postenombud så tar vi hand om den så fort vi kan när produkten har kommit tillbaka Retrax löser inte ut paket mot postförskott eller rekommenderade brev. Vi har dessvärre heller inte möjlighet att hämta ut paket som skickats till ett ombud, tex Schenker Privpak eller DHL Servicepoint. Ej uthämtad försändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten. För försändelse som inte lösts ut eller avbeställts, och som har gått i retur till Retrax, debiteras en avgift om för närvarande 100 kr för att täcka våra omkostnader.

Reklamation

Retrax garanterar att de varor du beställt är felfria vid leveransen. Skulle en defekt eller felleverans uppstå kontaktas vår Kundservice per e-post snarast möjligt inom 7 dager efter mottagen leverans via [email protected] Om anmälan görs senare kan Retrax inte ta ansvar för skadan. Vi står självklart för fraktkostnaden tillbaka vid felleveranser samt defekta varor. Bristfälliga eller transportskadade varor ersätts om möjligt med ny vara. Om vi inte kan erbjuda en likvärdig produkt, återbetalas pengarna till fullo, inklusive frakt- och returkostnad. Tänk på att spara alla verifikationshandlingar, det vill säga alla kvitton och även kartong, packmaterial för att underlätta eventuella returer eller byten. Vid en eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Återbetalning

Återbetalning vid godkänd reklamation behandlas normalt inom 14 dagar och senast inom 30 dagar från att varan tagits emot av Retrax.

Personuppgifter

Retrax värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Retraxs målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Då köp har utförts och personuppgifter har lämnats förutsätter vi att kunden tagit del av köpvillkoren och därmed samtycker till behandling av sina personuppgifter i enlighet med nedan. Retrax tillför och uppdaterar sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för en effektiv och god kund- och registervård, såsom till exempel korrekta namn, adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation. Retrax kan komma att inhämta personuppgifterna från kund i samband med exempelvis kunds inköp via kort i butik, slutande av avtal, inköp via internet. Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra Retrax åtaganden mot kund, informera om erbjudanden samt fullgöra eventuella bonusavtal. Personuppgifterna behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, och för att fullfölja det som krävs av Retrax enligt lag. Kund äger rätt att på begäran ta del av de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade hos Retrax. Kund kan när som helst begära att Retrax tar bort de uppgifter som finns registrerade på kunden.

Vad används dina uppgifter till?

När du lämnar personliga uppgifter om dig själv till Retrax så reserverar vi oss rätten att använda dem. Vi använder uppgifterna för att kunna ge en bättre service, så att du kan få e-postinformation om ämnen som intresserar. Uppgifterna används uteslutande för att skapa en dialog mellan dig och Retrax. Kunden kan när som helst begära att utskick av nyhetsbrev skall upphöra.

Hur behandlas dina uppgifter?

Dina uppgifter behandlas i förtroende och med diskretion. Dina personliga uppgifter kommer uteslutande att användas för att skicka dig information som kan hänföras direkt till Retrax.

Upphovsrätt

Innehållet på denna webbsida är upphovsrättskyddat och tillhör Retrax. Information på denna webbsida, inklusive text, bilder och ljud, får inte – om det inte uttryckligen medges – kopieras, reproduceras, ändras eller sparas på något sätt. Att ändra innehållet på dessa webbsidor är olagligt. Överträdelser beivras. Informationen på dessa webbsidor kan innehålla tekniska fel eller typografiska felaktigheter vilket vi reserverar oss för. Informationen på webbsidan samt priser kan komma att ändras utan föregående varsel.

Force Majeure

Skulle Retrax på grund av yttre omständigheter som rimligen kan anses ligga bortom Retraxs kontroll vara förhindrad att utföra sina åtagande gentemot kund inom utsatt tid eller här av vara förhindrad att utföra sina åtagande, skall detta inte anses vara ett brott mot dessa villkor. Retrax ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Retrax inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av exempel på omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informeras Kunden. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Retrax rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig svensk lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

Tillämplig lag och tvist

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Retrax kundsupport. Vid eventuell tvist följer Retrax beslut från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

Övrigt

Order expedieras endast inom Sverige. Personer under 18 år som önskar beställa en vara måste inhämta förmyndares tillstånd. Beträffande produktinformationen kommer detta i huvudsak från leverantören av produkten varvid vi avsäger vi oss ansvaret för eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser. Vi avsäger oss även förändringar genom prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Säljaren har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Genom att sända beställningen till oss och därmed uppgivit dina personuppgifter anses du ha tagit del och godkänt våra försäljningsvillkor. Dessa försäljnings- och köpvillkor gäller från och med 2015-01-01 och tills vidare och Retrax förbehåller sig rätte att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras under Köpvillkor på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen). Retrax rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att hålla sig informerad om gällande villkor.

Om ni har några frågor gällande Köpvillkoren är ni mycket välkommen att kontakta kundsupporten på [email protected]

/Retrax